Sportvagnar
Karlskoga 07

Karlskoga 07

Karlskoga 09

Karlskoga 09

Karlskoga 10

Karlskoga 10

Karlskoga 12

Karlskoga 12

Karlskoga 21

Karlskoga 21

Karlskoga 27

Karlskoga 27

Karlskoga 01

Karlskoga 01

K 50

K 50

K 025

K 025

K 051

K 051

K 024

K 024

Karls 002

Karls 002

Karls 003

Karls 003

Karls 004

Karls 004

Karls 005

Karls 005

Karls 006

Karls 006

Karls 007

Karls 007

Karls 009

Karls 009

Karls 010

Karls 010

Karls 016

Karls 016

Karls 018

Karls 018

Karls 020

Karls 020

Karls 022

Karls 022

Karls 023

13/8/67 Sveriges Grand Prix Karlskoga. Gustav Dieden i Dino 206 S

Karls 024

Karls 024

Karls 027

Karls 027

Karls 036

Karls 036

Karls 037

Karls 037

Karls 001

Karls 001